Wet Werk en Zekerheid

De Wet Werk en Zekerheid is gefaseerd in werking getreden. Met deze wet wordt de Wet Flexibiliteit en Zekerheid gewijzigd. Ook ten aanzien van het ontslagrecht zijn een aantal wijzigingen van toepassing.

de-nieuwe-wwz

 

De belangrijkste wijzigingen staan hieronder en is voor toepassing op bedrijven die onder de CAO van de Metaal vallen en bedrijven waarvoor geen cao is.

Per 1 januari 2015 zijn de volgende punten gewijzigd:

 

Proeftijd

Er mag bij een overeenkomst (voor bepaalde tijd) korter dan 6 maanden geen proeftijd worden opgenomen.

Aanzegtermijn

Bij een overeenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden en langer, dient de werkgever een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst de werknemer schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van de overeenkomst.

Voorts worden tijdelijke contracten als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een tussenpoos van 6 maanden of minder opvolgen. Dat was 3 maanden of minder.

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding kan alleen maar overeengekomen worden bij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Een relatiebeding mag wel bij tijdelijke contracten.

 

 

Per 1 juli 2015 zijn de volgende wijzigingen van kracht:

Ketenregeling

Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, welke na 1 juli 2015 zijn aangegaan, worden automatisch omgezet naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd bij 3 opeenvolgende contracten (binnen 24 maanden). Voorheen was dit 36 maanden.

Ontslag

Als een overeenkomst wordt beëindigd waarmee de werknemer niet instemt dan loopt de ontbinding via het UWV. Dit geldt bij bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid. Ontbinding vanwege persoonlijke redenen gaat via de kantonrechter.

Transitievergoeding

De ontslagvergoeding wordt een transitievergoeding. Als een werknemer wordt ontslagen die minimaal 2 jaar in dienst is, heeft diegene recht op een vergoeding van 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Vanaf het tiende jaar is dit een half maandsalaris per dienstjaar. Er zijn een situaties waarbij een transitievergoeding niet van toepassing zijn, bijvoorbeeld als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten.